Yleiset ohjelmatoimitusehdot

Yleiset ohjelmatoimitusehdot

 

1. YLEISTEN OHJELMATOIMITUSEHTOJEN SOVELTAMINEN
Seuraavassa esitettyjä yleisiä ohjelmatoimitusehtoja sovelletaan kaikkiin allekirjoittaneiden osapuolten, ohjelman toimittajan (myöhemmin toimittaja) ja ohjelman tilaajan (myöhemmin tilaaja) välillä sovittuihin ohjelmatoimituksiin.


2. OHJELMATOIMITUSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Jollei osapuolten kesken ole kirjallisesti muuta sovittu, ohjelmatoimitussopimus tulee voimaan siitä hetkestä lähtien, kun osapuolet ovat suullisesti sopineet ohjelman varaamisesta tilaajan käyttöön määrättynä ajankohtana. Tällöin suullisessakin sopimuksessa noudatetaan näitä yleisiä ehtoja.


3. SOPIMUKSEN IRTISANOMISMENETTELY
Tämä sopimus voidaan puolin tai toisin purkaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla 30 päivää ennen sopimukseen kirjattua esiintymispäivää. 30 päivän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 75% peruutusmaksu. Ja 14 päivää ennen esiintymistä tehdyistä peruutuksista 100% peruutusmaksu.

 

4. ESIINTYJÄN VASTUU
Esiintyjä vastaa hyvästä työstä ja täsmällisyydestä sekä sitoutuu noudattamaan tilaajalta saamiaan esiintymisaikoja ja yleisestä järjestyksestä annettuja ohjeita.

 

5. VAHINGONKORVAUS
Yleinen vahingonkorvausperuste. Mikäli ohjelmatoimitus estyy kohdan 3 tarkoittaman irtisanomisajan umpeuduttua muusta kuin kohdan 9 mukaan ylivoimaiseksi esteeksi luettavasta syystä, määräytyy vahingonkorvauksen määrä seuraavasti:

Sopimusrikkomuksista aiheutuneiden vahinkojen korvausten ylärajana on kulloinkin toimituskohtaisessa ohjelmatoimitussopimuksessa sovittu ohjelmatoimituksen hinta tai, ohjelmatoimituksen ollessa sidottu tilaisuuden lipunmyyntituloihin, ko. ohjelmatoimituksen sen hetkinen tavanomainen hinta. Korvauksen määrän on perustuttava todellisiin vahinkoihin. Goodwill-arvoihin ja saamatta jääneiden lipputulojen arviointiin perustuvat vaatimukset eivät sisälly korvattaviin vahinkoihin.

Myöhästyminen. Jos esiintyjäryhmä myöhästyy muun syyn kuin ylivoimaisen esteen takia ja se aiheuttaa ohjelman viivästymisen muttei peruuntumista, määrittyy vahingonkorvaus seuraavasti: Mikäli esiintymisen alku myöhästyy yli 30 minuuttia sovitusta ja ohjelma jää tästä syystä alle toimituskohtaisessa sopimuksessa sovitun vähimmäisesiintymisvelvoitteen, tilaajan maksuvelvollisuus vähenee niin monta %:a sovitusta hinnasta kuin esittämättä jääneen ohjelman osuus oli sovitusta vähimmäisesiintymisvelvoitteesta. Myös tilaajan tulee mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että vähimmäisesiintymisvelvoite saataisiin täytettyä.

Reklamointi. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjatulla kirjeellä tai sähköpostitse seitsemän vuorokauden sisällä esiintymisestä, vahingon tapahtumisesta tai vahingon ilmenemisestä. Mikäli tilaaja haluaa reklamoida myöhästymisestä, se on tehtävä ennen esiintymisen alkua. Mikäli korvausvaatimusta ei tehdä ajallaan, aiheuttaa se puhevallan menetyksen ao. asiassa.

 

6. MAKSUEHTOJEN LAIMINLYÖNNIN SEURAUS
Mikäli tilaaja laiminlyö toimituskohtaisissa ehdoissa määritellyn maksuvelvollisuutensa, toimittajalla ja esiintyjäryhmällä on oikeus pidättyä ohjelman toimituksesta ja toimittajalla on lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen yleisten ohjelmatoimitusehtojen kohdan 5 mukaisesti. Toimittajalla on lisäksi oikeus purkaa kaikki tulevat ohjelmatoimitussopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Toimittajalla on tällöin oikeus vahingonkorvaukseen peruuntumisista aiheutuneiden todellisten kulujen mukaan.

Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että pääsylipputuloista maksetaan tarvittaessa arvonlisävero. Mikäli ohjelmatoimituskorvaus on sidottu pääsylipputuloihin, sopimuksessa mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia nettohintoja. Mitään lupamaksuja, veroja, ennakkolippujen myyntipalkkioita tai vastaavia ei voida vähentää ohjelmatoimituskorvauksesta. Tilaaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista esiintymistilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellista maksuista ja ilmoituksista. Tilaaja vastaa kaikista tilaisuuden järjestämiseen tarvittavista luvista.

Ohjelmamyynti on tällä hetkellä vapaata arvonlisäverosta ja toimituskohtaiset ohjelmatoimitushinnat ovat arvonlisäverottomia. Mikäli ohjelmatoimitukset tulevat lainmuutoksen tai verotuskäytännön johdosta arvonlisäverollisiksi, arvonlisävero lisätään sopimushintoihin ilman erisopimusta.

 

7. VEROT, VIRANOMAISMAKSUT, TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET JA LUVAT
Toimittajalla on oikeus lisätä esiintymisten hintoihin jälkikäteen sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat muuttuneista työehtosopimuksista, viranomais- tai lakisääteisistä päätöksistä (esim. eläkeprosentit, lakisääteiset sosiaalikulut, jne.) ja joita ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai ottaa huomioon esiintymisten hinnasta sopimisen hetkellä. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista asiakkaalle niin hyvissä ajoin kuin se on mahdollista ja muutosten vaikutus hintaan tiedossa. Tällaisessa tapauksessa näistä syistä johtuva hinnanmuutos ei oikeuta asiakasta sopimuksen purkamiseen, vaan siinä säilyvät normaalit irtisanomisehdot

 

8. TILAAJAN ASEMA ESIINTYJÄRYHMÄN JÄSENIIN NÄHDEN
Esiintyjäryhmän jäsenet eivät ole työsuhteessa tilaajaan. Tilaajalla ei ole heihin nähden työnantajan direktiovaltaa. Toimittaja vastaa siitä, ettei tilaaja missään olosuhteissa joudu vastuuseen esiintyjäryhmän palkkioiden ennakonpidätyksistä tai muista työsuhteeseen liittyvistä työnantajan maksuvelvoitteista.

Tilaaja ei voi missään tapauksessa vedota seikkoihin, jotka liittyvät esiintyjän taiteellisen suorituksen sisältöön.

 

9. YLIVOIMAISET ESTEET
Ylivoimaisina esteinä ohjelmatoimituksen toteuttamiselle voidaan pitää seuraavia olosuhteita:

A. Yleiset force majeure tapaukset, kuten sota, lakot, luonnonmullistukset, ennalta arvaamaton liikenteen keskeytyminen, osapuolista riippumattomat viranomaisten määräykset yms.

B. Esiintyjäryhmän jäsenen sairaus, josta tilaajalle on toimitettava todisteena lääkärintodistus maininnoin työkyvyttömyysajasta.

Esiintyjäryhmällä on velvollisuus yrittää korvata sairastunut tai työkyvytön jäsen toisella muusikolla.

Esiintyjäryhmällä on oikeus ottaa sairastuneen tai työkyvyttömän jäsenen tilalle korvaava muusikko tiedottamatta siitä etukäteen tilaajalle, kunhan se ei vaikuta esityksen taiteelliseen latuun.

C. Onnettomuudet ja autorikot sellaisissa tapauksissa, joissa korvaavan kuljetuskaluston hankkiminen osoittautuu mahdottomaksi ja/tai esiintymisen toteuttamiseen tarvittavat laitteet vaurioituvat, eikä niitä kohtuudella saada korjattua tai korvattua ennen esityksen alkamista.

Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Silloin kun on kysymys ylivoimaisesta esteestä, kummallekaan osapuolelle ei synny mitään taloudellisia velvoitteita toisiaan kohtaan.

HUOM! Mikäli esiintyminen estyy järjestäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta viranomaisen väliintulosta johtuen, on järjestäjä siitä huolimatta velvollinen korvaamaan ohjelmatoimitussopimuksen mukaisen palkkion. Tällaisia seikkoja olisivat mm. järjestyshäiriöt, lupaehtojen noudattamatta jättäminen, viranomais- tai tekijänoikeusmaksujen laiminlyönti jne.

 

10. ESIINTYJÄRYHMÄN LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Esiintyjäryhmän tilaisuuteen mukanaan tuomia laitteita eivät muut saa käyttää ilman esiintyjien nimenomaista etukäteistä suostumusta.

 

11. OIKEUSTOIMIPAIKKA
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Vastaa